Kandidat til

Steen Holm Iversen

Europa-Parlamentet

Min vej til Bruxelles

Europa står i en skæbnestund efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine. Det har aldrig været vigtigere at værne om Europas og Danmarks sikkerhed, selvstændighed og frihed. Det er det, der driver mit kandidatur. Jeg er 59 år gammel og far til to. Til daglig bor jeg i Varde og har arbejdet i forsvaret siden 1985. Jeg har siddet i Varde byråd siden 2018.

I de kommende 5 år skal kampen for fred og frihed udkæmpes i Bruxelles.


Vi skal stå fast overfor Rusland og ikke bøje af over for Kinas forsøg på at kue Europa og skabe en strategisk afhængighed.

Europa skal gøre sig fri af sine kinesiske bånd og frygt for Rusland. Vi skal forsvare det internationale system, hvor vi følger reglerne og ikke løser konflikter ved brug af militær magt eller fordækte cyberangreb. Vi skal dog gøre det klart, at vi, som vi altid har været, er klar til at stoppe enhver trussel mod den internationale samhørighed. Uoverensstemmelser må og skal kunne løses via de internationale domstole og med diplomati


Jeg og min generation har nydt friheden og globaliseringens muligheder i vores tid. Det skal vi være parate til at forsvare for dem, der kommer efter os.

Fordi fred betyder alt

Forsvar og sikkerhed

Efter deres angreb på Ukraine har Rusland forladt fredens vej. EU bør ikke opbygge en hær, men styrke samarbejdet med NATO og den europæiske forsvarsindustri. NATO er, og bliver, Danmarks og EU's vigtigste alliance. Historisk set har Europa været præget af krig. Den fred, vi nyder i dag, er en anormalitet. Bevarelse af freden bliver EU's største opgave de kommende fem år.

Migration

Den massive, illegale migration til Sydeuropa og den mislykkede integrationsindsats udgør en voksende sikkerheds- og kulturel trussel imod Europa. Migranter bliver brugt som geopolitiske våben. Den illegale indvandring til Europa skal holdes under kontrol. Samtidig kræver situationen en mere humanitær tilgang for at adressere de underliggende årsager til migrationen.

Beskæftigelse

Løsningen på de udfordringer vi ser ift. arbejdskraft ligger ikke i fjerne lande som Indien eller Afrika, men i at styrke det indre marked. Gør det nemt for EU-borgere at bosætte sig, arbejde og studere på tværs af Europa, og let anerkendelsen af deres uddannelse på tværs af landegrænserne. Investering i uddannelse og opkvalificering er også afgørende for at matche arbejdsmarkedets behov.

Klima

Det kan virke fuldstændigt uforståeligt, at vi i stedet for at arbejde for et bedre klima nu også skal kæmpe for fred og frihed, men det er sådan det er. Klimaet forandres og koster allerede nu EU og EU's medlemslande milliarder. EU skal løfte sit ansvar og gå foran i den grønne omstilling. Efter Ruslands angreb på Ukraine i februar 2022 er klimapolitikken også blevet til sikkerhedspolitik, og EU skal via klimapolitikken opnå større uafhængighed og energimæssig autonomi.

Stem på Steen Holm Iversen 9. juni 2024

Støt min vej til Europa-Parlamentet

MobilePay 617168

Europa må aldrig igen overgive sig til nazismen eller fascismens magt, der ingen respekt har for hverken international love, grænsernes ukrænkelighed eller menneskerettigheder.

Putin aldrig vinder i Ukraine, for så bliver Ukraine blot den første bid. Den ukrainske frihedskamp er vores frihedskamp, og vi skal hjælpe Ukraine til sejr, fordi der er den eneste holdbare løsning.

Vi kan sammen og i fællesskab med vores allierede i NATO opbygge en troværdig afskrækkelse overfor både Rusland og Kina.


Vi har været naive og har sovet i timen, mens vi er sakket bagud.

Vi kan sammen og i fællesskab få styr på migrationen. Vi skal sikre mennesker med beskyttelsesbehov beskyttelse. Vi skal tiltrække mennesker med de rette kvalifikationer, men kan ikke tilbyde at give alle verdens fortabte folkeslag husly. 

Og vi kan sammen og i fællesskab nå de meget ambitiøse mål som Europa - parlamentet allerede har afsat for en effektiv og målrettet indsats over for klimaforandringerne.

Beskæftigelse

Beskæftigelsespolitik spiller en afgørende rolle i at sikre udvikling og vækst. Vi skal udvikle et tættere og mere integreret indre marked, hvor vi gør det nemmere at arbejde, bo og studere i alle EU's medlemslande. Hvis vi skal sikre arbejdskraften en fri bevægelighed, skal vi fjerne de mange barrierer, der i dag forhindrer EU borgere i at tage arbejde eller studere på tværs af landegrænserne. Et sundt og dynamisk arbejdsmarked er fundamentet for et vellykket samarbejde, og hvor vi samtidig bistår hinanden i at imødegå den mangel på arbejdskraft, vi ser ind i. Vi skal ikke, som udgangspunkt, importere arbejdskraft fra eks. Indien eller Afrika, men i udgangspunktet søge at skabe beskæftigelse for de 35 mio ledige, der allerede er i EU.

Forsvar og sikkerhed

I en stadig mere kompleks verden øges kravene til den nationale sikkerhedspolitik og det europæiske samarbejde. Vores moderne samfund har en høj afhængig af vital infrastruktur og er indbyrdes forbundet. Der kræves både komplekse overvågningssystemer og en holistisk tilgang, hvis vi skal kunne beskytte os imod de hybride angreb, vi ser fra både Rusland og Kina. Jo tættere det europæiske samarbejde er, des større er behovet for samarbejde og udvikling af effektive modsvar på cyberangreb, spionage, terror og sabotage. I de kommende år skal EU styrke det sikkerhedspolitiske samarbejde imellem medlemslandene og øge investeringer på et helt andet niveau, end vi har været vant til. Vi har brug for et effektivt modsvar, der tackler vores fælles udfordringer, men som samtidig respekterer vores individuelle personlige frihedsrettigheder.

EU's forsvarspolitik bliver i de kommende år en afgørende del af den overordnede strategi, der skal sikre EU's sikkerhed og beskyttelse af medlemsstaternes nationale interesser. I en stadig mere kompleks og usikker verden er det afgørende, at EU's medlemslande genopbygger og opretholder stærke og moderne forsvar, der kan håndtere truslen fra Rusland. Efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine er Europas situation afgørende forandret, og opbygning af en troværdig afskrækkelse er afgørende. EU's medlemslande skal samarbejde om at styrke den europæiske forsvarsindustri og mindske afhængigheden af såvel Rusland som Kina, der kan sikre EU en stabil forsyningssikkerhed. Truslerne imod den europæiske vitale infrastruktur kræver, at EU arbejder tættere sammen i NATO, der fortsat skal være EU's militære operatør. 

Immigration

Siden flygtningekrisen i 2015 har migrationen og specielt den illegale immigration understreget, at deteuropæiske flygtninge- og asylsystem de facto erbrudt sammen. Alene i 2023 kom der 380.000 illegale migranter til EU. FN´s flygtningekonvention blev skabt efter 2 verdenskrig, men kan åbenlyst ikke håndtere det historiske migrationspres, der er på Europa, fra mennesker der ikke har et beskyttelsesbehov. Det nuværende system holder kun hånden under menneskesmuglerne, og det er åbenlyst, at de mennesker, der har et beskyttelsesbehov og krav på asyl, heller ikke får den behandling, de burde. Der er behov for at tænke helt nyt. Den illegale migration udgør en af de største trusler imod den europæiske kulturelle sammenhængskraft samtidig med, at det også truer med at dræne EU økonomisk.

Udvidelsespolitik

Udvidelse af EU bliver en afgørende diskussion i de kommende år. Det er klart, at flere lande, herunder Ukraine, ser et medlemskab af EU som en sikkerhedsgaranti og en beskyttelse mod et aggressivt Rusland. Udvidelse af det europæiske samarbejde og opbygning af partnerskaber er helt afgørende for, at kandidatlande kan komme i betragtning som medlemmer, når de lever op til de kriterier, der kræves. Skal vi udvikle og styrke EU's sikkerhedspolitiske samarbejde, vil det være afgørende, at vi skaber muligheder for, at ansøgendenationer kan opnå medlemskab i flere tempi i takt med, at de lever op til kravene til retsstatsprincipper, menneskerettigheder og god regeringsførelse. EU værdisæt er ikke til diskussion, men EU skal udfolde sin ”paraply” over flere nationer, herunder nationer der i dag ikke lever op til kravene.

Klimapolitik

Vi kan sammen og i fællesskab værne os mod de katastrofer, oversvømmelser og det ekstreme vejr, som vi uafladeligt skal stå os igennem, førend vi kan håbe på en stabilisering af klodens klima. Klimaforandringer truer vores levevis og vil forandre vores liv og kontinent og vil forandre Danmark.

Klimapolitik er blevet sikkerhedspolitik, og vi skal gøre os selvforsynende og uafhængige af diktatorernes olie og tyrannernes gas.

Det vil kræve en udbygning af den vedvarende energi og en omfattende elektrificering af alle dele af vores samfund.

Det er en gigantisk opgave, der kun nytter, hvis vi står sammen i Europa. Vi kan og skal meget i Danmark, men resten af kloden skal med, for vi er ikke alene.

Europæisk samarbejde mellem selvstændige nationalstater